Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
 • Ελληνικα
 • Αγγλικα

HomeΣχετικά με ΕμάςΠιστοποιήσεις - Αδειοδοτήσεις

Η MEGA GUARD λόγω της πρωτοπορίας και της εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των εταιριών που την εμπιστεύονται, όσο αφορά την ασφάλεια και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού τους και των περιουσιών τους, επιβραβεύτηκε από ανεξάρτητους φορείς:

Οι Πιστοποιήσεις μας:

ISO 9001:2015 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως. Το πρότυπο ISO 9001:2015 ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη:

 • Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (Risk Assessment)
 • Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.
 • Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων.
 • Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

 ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο θέτει το πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή οργανισμού με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίησής της με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το πρότυπο ISO 14001:2015 απαιτεί την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων, με στόχο τη μείωση των ανωτέρω επιπτώσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και των φυσικών πόρων που καταναλώνονται, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των υλικών που παράγονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, την συμμόρφωσή της με τις νομικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση, την πρόληψη της ρύπανσης και την απόδειξη της περιβαλλοντικής της ευαισθητοποίησης.

Η πιστοποίηση του Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη:

 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία και την αποφυγή προστίμων.
 • Πρόληψη της ρύπανσης.
 • Εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τις αρμόδιες αρχές, τους επενδυτές.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα.

ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 “Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής”

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων. Τo πρότυπo ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Τα Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας έχουν εφαρμογή σε κάθε εταιρία που στοχεύει στην:

 • έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της για την ασφάλεια των εργαζομένων της, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στην λειτουργία της (διοίκηση, πελάτες, επισκέπτες)
 • καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και ελέγχου των κινδύνων Υγείας & Ασφάλειας που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της
 • θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας & ασφάλειας και στην υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την επίτευξή τους, με κυρίαρχο όραμα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και στην εμπέδωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων της.

ISO 22301:2012 – Επιχειρησιακή Συνέχεια

Το πρότυπο ISO 22301:2012 είναι σχεδιασμένο ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη συνεχή λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών (πχ. μιας σοβαρής καταστροφής, έκτακτου περιστατικού διακοπή του ηλεκτρικού, αστοχία ενός server, μόλυνση από ιό μέχρι μεγάλα όπως σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, απεργία).

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) ή Business Continuity Management System (BCMS), προστατεύει το προσωπικό, διατηρεί τη φήμη και παρέχει την ικανότητα στον οργανισμό να συνεχίζει να λειτουργεί και να εμπορεύεται.

Το πρότυπο έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί, ώστε να ελαχιστοποιεί τα ρίσκα διακοπών που πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού. Παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της επιχειρηματικής συνέχειας σε ένα οργανισμό και προάγει την εμπιστοσύνη σε συναλλαγές επιχείρησης-με-επιχείρηση (B2B) και επιχείρησης-με-πελάτη (B2C). Επίσης περιέχει μια πλήρη σειρά ελέγχων βασισμένων στις καλύτερες πρακτικές BCM και καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής ενός BCM.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 22301:2012 είναι πολλά και καλύπτουν πολλές επιχειρηματικές περιοχές:

 • Παρέχει ένα κοινό πλαίσιο, που βασίζεται σε διεθνείς καλές πρακτικές, για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής συνέχειας.
 • Βελτιώνει με προληπτικό τρόπο την ευελιξία ενός οργανισμού ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας ενός οργανισμού να δίνει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
 • Χρησιμοποιεί δοκιμασμένες πρακτικές για να διαχειριστεί αποτελεσματικά κάποια διακοπή.
 • Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το άνοιγμα νέων αγορών και βοηθά τον οργανισμό να κερδίσει νέες δουλειές.
 • Αποδεικνύει στους πελάτες της ότι διαθέτει επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την αυξημένη ικανότητά της να αντιμετωπίσει τυχόν διακοπές λειτουργίας, μειώνοντας έτσι την ανάγκη τους να διαθέτουν εναλλακτικούς προμηθευτές/ συνεργάτες.
 • Αναδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιημένοι κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Δίνει την ευκαιρία μείωσης κόστους από εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς ελέγχους BCM και πιθανόν τα μείωση το ύψος των ασφαλίστρων για την περίπτωση διακοπών λειτουργίας.

ISO 18788:2015 –  Συστήματα Διαχείρισης για Ιδιωτικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Το πρότυπο ISO 18788 παρέχει ένα πλαίσιο συστήματος διαχείρισης ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας μέσω της επεξεργασίας των αρχών και απαιτήσεων για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την αναθεώρηση, τη συντήρηση και τη βελτίωση της διαχείρισης των λειτουργιών ασφαλείας. Το ISO 18788 παρέχει ένα επιχειρηματικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική διεξαγωγή λειτουργιών ασφαλείας. Δίνει μεγάλη σημασία στον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των πελατών, των τοπικών κοινοτήτων και των υπεργολάβων. Επιπλέον, αυτό το πρότυπο παρέχει διασφάλιση στην ποιότητα και την εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών ασφαλείας που εργάζονται σε περίπλοκα και εύθραυστα περιβάλλοντα.

Το ISO 18788 είναι σε αντίθεση με σχεδόν οποιοδήποτε άλλο πρότυπο, βασίζεται στο ήθος των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πιστοποίηση παρέχει στους πελάτες, τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες, ασφάλεια και βεβαιότητα. Ως πάροχος υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας ή ως πελάτης των υπηρεσιών, η πιστοποίηση ISO 18788 παρέχει αξιοπιστία, αποδεικνύοντας αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση – από επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, έως και προσωπικής προστασίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι σε θέση να επιδείξουν διαρκή βελτίωση στους πελάτες πραγματοποιώντας συνεχείς και τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους. Η πιστοποίηση είναι μια επένδυση «διασφάλισης» χρημάτων.

ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 18788 ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ:

 • Επιβάλλει την αξιοπιστία και βοηθά στην προστασία της φήμης σας
 • Ενισχύει την πιθανότητα επιχειρησιακής επιτυχίας
 • Παρέχει διασφάλιση για πελάτες, κυβερνήσεις και οργανισμούς
 • Αποδεικνύει λογοδοσία στο νόμο και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα της οργάνωσης με τη βέλτιστη πρακτική προσέγγιση «Σχεδιάστε, εφαρμόστε, ελέγξτε, ενεργείστε»
 • Παρουσιάζει συνεπή και ολοκληρωμένα μέσα επίδειξης αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης από επίπεδο διοικητικού συμβουλίου έως ατομικής προστασίας

ΟΦΕΛΗ ISO 18788 ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ:

 • Βοηθά τους πελάτες σας να προστατεύσουν τη φήμη τους
 • Παρέχει δέσμευση για βέλτιστες πρακτικές για επιχειρήσεις ασφαλείας
 • Αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και τις σχετικές αρχές
 • Παρέχει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

ISO/IEC 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS)

Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS).

Η πληροφορία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία και πιθανόν την επιβίωση ενός οργανισμού. Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001 βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες.

Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS). Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας. Αυτή η επιλογή βοηθά ένα οργανισμό να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία πληροφοριών και να τον εμπιστεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα οι πελάτες του.

Το πρότυπο είναι βασισμένο στη διεργασιακή προσέγγιση για την εδραίωση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, ανασκόπηση, συντήρηση και βελτίωση ενός ΣΔΑΠ. Το ISO/IEC 27001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και σε κάθε εργασιακό χώρο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανισμούς που η προστασία της πληροφορίας είναι κρίσιμη, όπως σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, υγεία, το δημόσιο και η πληροφορική.

Το ISO/IEC 27001 είναι επίσης κατάλληλο για εταιρείες που διαχειρίζονται πληροφορίες για λογαριασμό άλλων, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που μπορεί να λειτουργήσει σαν εγγύηση ότι οι πληροφορίες των πελατών τους προστατεύονται.

Οφέλη του ISO/IEC 27001

Η πιστοποίηση ενός ΣΔΑΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001 μπορεί να προσφέρει τα παρακάτω οφέλη σε ένα οργανισμό:

 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματοποιούνται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές
 • Αποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις για σωστή διακυβέρνηση και επιχειρησιακή συνέχεια ικανοποιούνται
 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων και επιδεικνύει στους πελάτες του οργανισμού ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σημασίας για τον οργανισμό
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά
 • Αναδεικνύει την ύπαρξη ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην ασφάλεια των πληροφοριών του
 • Αποδεικνύει ότι μέσω τακτικών αξιολογήσεων βοηθά τον οργανισμό να παρακολουθεί την απόδοσή του και να βελτιώνεται
 • Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων έχουν αξία για τον οργανισμό

Το ISO/IEC 27001 χρησιμοποιεί την αξιολόγηση των ρίσκων ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαχείρισης που παρέχει:

 • Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων
 • Διαβεβαίωση ότι η ακεραιότητα των συστημάτων, των συστημάτων επεξεργασίας και της πληροφορίας συντηρείται
 • Επιβεβαίωση ότι η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας διατηρείται.
 • Άδειες και Αναγνωρίσεις

ISO 26000:2010 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

Το ISO 26000 βασίζεται στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) και παρέχει το πλαίσιο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο να εφαρμόσουν τις αρχές της, με σχετικές δράσεις, πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές.

Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και σε οποιοδήποτε κλάδο.

Το ISO 26000 αποτελεί οδηγό εφαρμογής της ΕΚΕ, καλύπτοντας όλους τους άξονες της ηθικής, των αρχών της βιωσιμότητας και της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παρέχει αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες και όχι απαιτούμενα κριτήρια. Ως πρότυπο δεν είναι πιστοποιήσιμο, αλλά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ορθής εφαρμογής του προτύπου.

Η θεματολογία του ISO 26000 περιλαμβάνει 7 βασικούς πυλώνες, που είναι:

 1. Διακυβέρνηση
 2. Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Εργασιακές Πρακτικές
 1. Περιβάλλον
 2. Πρακτικές δίκαιης/ορθής λειτουργίας
 3. Θέματα καταναλωτή
 • Συμμετοχή και ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000:2010

Τα βασικά οφέλη μιας εταιρείας από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ISO 26000:2010 είναι τα ακόλουθα:

 • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά
 • Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης
 • Ανάδειξη εταιρικής κουλτούρας
 • Κινητοποίηση του προσωπικού
 • Συνεχής βελτίωση της επίδοσής της σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

ISO 39001:2012 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Αφορά εταιρείες και οργανισμούς που διαθέτουν ή διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) καθώς και διαχειριστές οδικών δικτύων. Σκοπός του Συστήματος, είναι η πρόληψη εμφάνισης ατυχημάτων σε σχέση με οδική κυκλοφορία αλλά και ο πληρέστερος έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζονται με οδικές μεταφορές και οδική ασφάλεια.

Το ISO 39001:2012 αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που η λειτουργία τους συνδέεται με την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια. Ενδεικτικά:

 • Οργανισμοί και Εταιρείες που διαθέτουν στόλο οχημάτων (ταχυμεταφορές, ΚΤΕΛ, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.)
 • Εταιρείες  μεταφορών/logistics
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών/Αυτοκινητοδρόμων
 • Εταιρείες με προσωπικό που κινείται με μεγάλη συχνότητα στο οδικό δίκτυο

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 39001:2012

Το εν λόγω Σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων, τη βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών και της προστασίας των οχημάτων της επιχείρησης. Ειδικότερα, η εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 39001:2012 συμβάλλει στα ακόλουθα:

 • Μείωση οδικών ατυχημάτων και τραυματισμών
 • Μείωση των ωρών απουσίας και των ημερών ασθενείας των οδηγών
 • Περιορισμός της κατανάλωσης καυσίμου και των εξόδων συντήρησης των οχημάτων
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης
 • Ικανοποίηση απαίτησης μεγάλων πελατών και συνεργατών (που αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια)
 • Πρωτοπορία στην αγορά

ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Η MEGA SPRINT GUARD δεσμεύεται για την εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 37001:2016 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η MEGA SPRINT GUARD δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους διευθυντές, ανώτατα στελέχη, εργαζόμενους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους με τους οποίους συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.

Όλα τα στελέχη και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με αυτή την Πολιτική έναντι δωροδοκίας.

Η MEGA SPRINT GUARD  δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει σε ενέργειες δωροδοκίας, διαφθοράς και οποιαδήποτε παράνομη πράξη θα οδηγεί σε απόλυση ή τερματισμό της εμπλεκόμενης επιχειρηματικής σχέσης.

Η MEGA SPRINT GUARD θεωρεί ως δωροδοκίες τις ενέργειες που περιλαμβάνουν πληρωμές διευκόλυνσης ακόμη και αν αυτές είναι ανεκτές στις χώρες/ τομείς όπου δραστηριοποιείται.

Η MEGA SPRINT GUARD επιτρέπει μόνο τη λήψη και παραχώρηση δώρων και φιλοξενίας αντίστοιχα, όπου αυτό είναι λογικό και αναλογικό σε μια επιχειρηματική σχέση. Ωστόσο, τέτοια οφέλη δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά εάν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι τέτοιες ενέργειες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

Η MEGA SPRINT GUARD δεν δέχεται τη συμμετοχή όπου εφαρμόζονται διεφθαρμένες πρακτικές και θα διακόψει τις σχετική συνεργασία τον πελάτη ή με άλλο εμπλεκόμενο μέρος, εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες περιπτώσεις.

Όπου οι νομικές και άλλες εμπορικές σχέσεις ενδέχεται σε ορισμένες χώρες να διαφέρουν από εκείνες που δηλώνονται με αυτήν την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα αποφασίζει για τις ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας που πρέπει να υλοποιηθούν πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, η MEGA SPRINT GUARD δεν συμμετέχει σε ενέργειες δωροδοκίας και ιδιαίτερα δεν θα συμμετάσχει εν γνώσει της σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπου οι διεφθαρμένες πρακτικές αποτελούν μέρος μιας συμφωνίας.

Όπου τρίτοι αντιπροσωπεύουν την MEGA SPRINT GUARD, θα πρέπει, ως μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να συμφωνήσουν με τις ρήτρες αυτής της Πολιτικής. Όλες οι  αμοιβές  και  οι  δαπάνες  τους πρέπει να είναι νόμιμες, εύλογες, δικαιολογημένες και να τεκμηριώνονται από τα σχετικά νόμιμα στοιχεία.

Οι συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές. Αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι δεν ασκούν ιδιωτικές επιχειρηματικές,  πολιτικές  ή φιλανθρωπικές δραστηριότητες εντός της MEGA SPRINT GUARD χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Διευθύνουσας Συμβούλου. Αποτελεί συμβατική προϋπόθεση, πριν την έναρξη σχετικής συνεργασίας, όλοι οι υπεργολάβοι, αντιπρόσωποι και άλλα τρίτα μέρη να δηλώσουν στην MEGA SPRINT GUARD εάν έχουν οποιαδήποτε πραγματική  ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων  με συγκεκριμένο  πελάτη ή άλλο ενδιαφερόμενο.

Η MEGA SPRINT GUARD δεν συμμετέχει σε καμία πολιτική ή φιλανθρωπική δωρεά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Η MEGA SPRINT GUARD παρέχει στους διευθυντές, το προσωπικό και τους υπεργολάβους της, εμπιστευτικά κανάλια επικοινωνίας μέσω του Υπευθύνου Διαχειριστικών Συστημάτων, για να εκφράσουν ανησυχίες, υποψίες ή καταγγελίες δωροδοκίας. Ο Υπεύθυνος Συστημάτων έχει ενημερωθεί για το πώς θα αντιμετωπίζονται τυχόν ανησυχίες που του αναφέρονται και έχει κατανοήσει ότι αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα η επικοινωνία με τρίτους και η διερεύνηση αυτών των ανησυχιών.

Η MEGA SPRINT GUARD έχει αναπτύξει Σύστημα κατά της Δωροδοκίας που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016. Το Σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή για να  προφυλάξει  την  MEGA  SPRINT GUARD από τις επιπτώσεις εμπλοκής της σε οποιεσδήποτε διεφθαρμένες πρακτικές καθώς και να αξιολογηθεί για ποιες τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα και δράση. Αυτή η θέση υποστηρίζεται πλήρως από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Θέματα που άπτονται του  Συστήματος  Διαχείρισης  έναντι  Δωροδοκίας  και  της  Πολιτικής  κατά  της Δωροδοκίας της MEGA SPRINT GUARD αναφέρονται τακτικά στην Διευθύνουσα Σύμβουλο με σκοπό την ετήσια κατά μέγιστο, επανεξέτασή τους.

Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται και στηρίζει  την  εφαρμογή  του  Συστήματος  κατά  της Δωροδοκίας  σύμφωνα με αυτή την Πολιτική και τους καθορισμένους στόχους, προκειμένου να μειώσει επαρκώς  για  την  MEGA SPRINT GUARD., τους κινδύνους δωροδοκίας.

Η Ανώτατη Διοίκηση και ο Υπεύθυνος Διαχειριστικών Συστημάτων είναι αρμόδιοι να παρέχουν απαντήσεις και αποσαφηνίσεις σε θέματα κατά της δωροδοκίας στα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρίας και υποστηρίζουν την επίλυση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από αυτές τις επικοινωνίες.

Αυτή η πολιτική αποτελεί έγγραφο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της MEGA SPRINT GUARD, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι πελάτες, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, άλλοι  τρίτοι ενδιαφερόμενοι καθώς και τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, ενημερώνονται για τη δέσμευσή της έναντι της καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας υποστηρίζει έναν Οργανισμό:

 • να προλάβει, να εντοπίσει, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους δωροδοκίας και να βελτιώσει την εκτίμηση των κινδύνων
 • να είναι πιο αξιόπιστος και συνεπώς να υπογράφει ευκολότερα  συμφωνίες με άλλους οργανισμούς
 • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των συνεπειών της δωροδοκίας και να αυξήσει την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη
 • να βελτιώσει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών
 • να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του
 • να βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, προωθώντας τη νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας
 • να αποφύγει δυσφήμιση που μπορεί να προκληθεί από τη συμμετοχή του σε κάποια δωροδοκία και έτσι να συμβάλλει στην διατήρηση της καλής του φήμης
 • να αυξήσει τη διεθνή αναγνώριση με την επίδειξη της συμμόρφωσής του με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.

H Mega Guard:

 • Διαθέτει άδεια Ραδιοδικτύου Α κατηγορίας στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με Α.Μ.Π.Η.Ε. 06 – 395.
 • Διαθέτει ειδική άδεια λειτουργείας από την Ελληνική Αστυνομία (Ν 2518 // 97) με αρ. πρωτ. 3015/39/60/1264-ιε’
 • Χρησιμοποιεί ειδική εγκεκριμένη στολή για το προσωπικό της η οποία έχει εγκριθεί με το υπ» αρ. πρωτ. Φ 456/65958α /14.12.2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 • Για την κάλυψη των πελατών της διαθέτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, ύψους 10.000.000,00 €καθώς και αστικής ευθύνης εργοδότη ύψους 1.250.000,00 € της ασφαλιστικής εταιρείας ERGO Ασφαλιστικής
 • Είναι από τις ελάχιστες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που διαθέτει άδεια από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ — ΑΠΟΡΡΗΤΟ — NATO SECRET). Φ.120/1/ 136775/Σ.486        (ΦΕΚ Β΄336/16.3.2005) και έχει πιστοποιήσει το προσωπικό της αλλά και τις εγκαταστάσεις της.
 • Έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (Α.Ο.Α.) σύμφωνα με τον κώδικα I.S.P.S.
 • Έχει την ειδική άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΑΠΑ
 • Έχει αξιολογηθεί, επιτυχώς, από το σύστημα προμηθειών των Η.Π.Α. με αποτέλεσμα να είναι αναγνωρισμένος επίσημος προμηθευτής της Αμερικανικής κυβέρνησης (contractor wordwide) για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.