Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
  • Ελληνικα
  • Αγγλικα

HomeΣχετικά με ΕμάςΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Έχοντας υπόψη ότι:

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είναι η έννοια με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση δεν σημαίνει μόνο ότι εκπληρώνει πλήρως τις νομικές της υποχρεώσεις αλλά και ότι υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής και τήρησης του νόμου επενδύοντας ‘περισσότερο’ στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις της με τους συναλλασσόμενους με αυτήν προμηθευτές και πελάτες. Υπεύθυνα δηλώνω ότι αναγνωρίζω, αποδέχομαι, σέβομαι και εφαρμόζω:

  • Τις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα εργασίας, όπως έχουν καθοριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στο προσωπικό σε ότι αφορά τα τεχνικά θέματα που έχουν σχέση με την διαδικασία παραγωγής, σε καθεστώς υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Ευαισθησία στην ενδεικνυόμενη περιβαλλοντική προστασία.
  • Κανόνες εντοπισμού των κινδύνων που ελλοχεύουν στις διαδικασίες παραγωγής του είδους που προσφέρω με ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην έννοια της πρόληψης του ατυχήματος και του επαγγελματικού κινδύνου.
  • Σχέσεις ενθάρρυνσης της πληροφόρησης και συνεννόησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και προώθησης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας με τους εργαζομένους.
  • Την εθνική περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσίας και των καθορισμένων από την Εθνική ή/και τις κλαδικές, ειδικές, τοπικές συλλογικές συμβάσεις ορίων αμοιβής. Ίσες αποδοχές για την ίδια εργασία σε ίδιες συνθήκες εργασίας.
  • Τους συμφωνηθέντες όρους απασχόλησης και εργασίας.
  • Ενέργειες κοινωνικά υπεύθυνες σε περίπτωση ανασυγκρότησης – αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή επένδυσης με πιθανές σοβαρές κοινωνικές συνέπειες.
  • Τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της αντίθεσης στην παιδική εργασία καθώς και τη στήριξης των μέτρων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο χώρο του Παγκόσμιου Εμπορίου.

Για την Mega Sprint Guard

Ταχταρίδου Μ. Βαρβάρα,

Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος

Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.