Οικονομικά Στοιχεία

Η MEGA GUARD A.E. εμφανίζει σημαντική αναπτυξιακή πορεία, υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση τα τελευταία έτη και η οικονομική κατάσταση της χαρακτηρίζεται καλή με υψηλά χρηματικά διαθέσιμα. Τα οικονομικά στοιχεία της MEGA GUARD A.E. μας, δηλώνουν ευρωστία της και ιδίως ο δείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας αποδεικνύει την χρηματοοικονομική ικανότητα για την άριστη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.

ΕΤΟΣ

Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (€)

2015

14.228.218,41

2014

13.819.424,07

2013

12.808.738,48

ΕΤΟΣ

Καθαρά κέρδη (€)

2015

2.433.934,51

2014

1.139.716,48

2013

2.116.616,79

MEGA GUARD Α.Ε.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ

(€)

(€)

(€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/​12/​2012

31/​12/​2013

31/​12/​2014

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

936.270

1.029.918

1.036.058

ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

0

0

0

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.347.266

1.352.571

1.402.094

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0

0

0

ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.

176.284

181.330

199.542

ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

596.397

689.203

757.818

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-​ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

422.035

509.537

559.681

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0

0

0

ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.

174.362

179.666

198.137

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

9.116

12.420

19.440

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

0

172.800

172.800

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

0

0

0

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

0

0

0

ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

0

0

0

ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ

0

0

0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4.901.621

6.444.895

5.013.088

ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

4.459.630

4.999.333

3.082.310

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

0

0

0

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

441.992

1.445.562

1.930.778

ΤΑΜΕΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ

3.106.830

3.534.394

4.406.970

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8.944.721

11.009.207

10.456.116

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5.936.125

7.096.182

6.311.852

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

300.000

300.000

300.000

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

445.224

305.224

305.224

ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ

5.190.901

6.490.958

5.706.628

ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0

0

0

ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0

0

0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0

0

0

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.008.596

3.913.025

4.144.264

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ

1.083.024

1.334.094

1.345.165

ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

721.089

1.143.838

686.708

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ

0

0

300.000

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.204.483

1.435.093

1.812.391

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

8.944.721

11.009.207

10.456.116

01/​01/​2012

01/​01/​2013

01/​01/​2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31/​12/​2012

31/​12/​2013

31/​12/​2014

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

15.135.335

12.808.738

13.819.424

ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

9.884.212

9.180.955

10.444.159

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

5.251.123

3.627.784

3.375.265

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ

255.606

74.740

88.557

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

253.018

241.828

271.156

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.736.440

1.511.167

2.255.386

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.517.271

1.949.529

937.279

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5.342

340

3.593

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

106.202

101.686

211.189

ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

78.790

92.806

69.615

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

78.790

92.806

69.615

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3.416.411

1.848.183

729.683

EBITDA

3.849.079

2.284.163

1.278.050

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

0

0

0

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

735.211

548.126

614.013

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

2012

2013

2014

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

57,55

26,04

11,56

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

38,19

16,79

6,98

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

34,69

28,32

24,42

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

23,24

15,22

6,78

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

22,57

14,43

5,28

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA

25,43

17,83

9,25

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0,51

0,55

0,66

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

14,50

8,64

3,69

ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ.

18,24

18,80

21,31

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

2,66

2,55

2,27

ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

2,66

2,55

2,27

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1,03

0,90

1,06

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €)

4.999.855

6.066.264

5.275.794

Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

108

142

81

Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

27

45

24

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

-

-

-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1,69

1,16

1,32

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

-

-

-

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

10,47

9,36

9,91

ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

7,16

10,42

9,73

Τα έσοδα της Εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα έτη λόγω της ισχυροποίησης της παρουσίας της στους υφιστάμενους τομείς δραστηριοποίησης και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε νέους κλάδους.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τη συνθετική τους αξιολόγηση, εκτιμάται ότι η Εταιρεία διαθέτει την αναγκαία δυναμική και τεχνογνωσία για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει την έντονα αναπτυξιακή της πορεία και την υγιή χρηματοοικονομική της κατάσταση και λειτουργία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Rate this item
(0 votes)

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»

Επικοινωνία

MEGA GUARD A.E.

ΑΘΗΝΑ ΦΛΟΙΑΣ 30, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

210 5748041, FAX 210 5748058

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12,5 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-​ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

2310 478760, FAX 2310 383044

&

1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ-​ΣΟΧΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23940 25818, FAX 23940 20142

info@​megaguard.​gr

Κοινωνική Δικτύωση

Sign up to our newslet­ter:

Joom­la­Man