Θωράκιση του κλάδου και συνεχής διάλογος ο πρωταρχικός στόχος

papas-1024x682

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Παππά

Πρόεδρο του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλειας (E.O.A.)

Κύριε Παππά, θα θέλαμε αρχικά να μας αναφέρετε ένα σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί σήμερα;

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας (Ε.Ο.Α.) αποτελεί την μοναδική νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη δευτεροβάθμια εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, με έδρα στην Αθήνα έχοντας συσταθεί το έτος 2002 (αύξ. αριθμ. μητρώου 688 και ειδικό αριθμό 5395 στο Πρωτοδικείο Αθηνών), με σκοπό την διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

Μέλη της είναι μεταξύ άλλων: α) η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» (Σ.Ε.Π.Υ.Α.), με έδρα την Αθήνα, β) Η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλειας Μακεδονίας Και Θράκης» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, γ) η πρωτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλειας», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη των ως άνω πρωτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται επάξια στην Ε.Ο.Α. είναι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως η MEGA GUARD A.E., η ESA SECU­RITY S.A., η MYSER­VICES SECU­RITY AND FACIL­ITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , η MEGA GROUP SECU­RITY AE, η OCEANIC SECU­RITY AE και δεκάδες άλλες μικρότερες. Επιπρόσθετα, την Ε.Ο.Α. υποστηρίζουν σε δράσεις και λαμβάνουν γνώση των ενεργειών της, χωρίς ωστόσο να είναι ενεργά μέλη και λοιπές εταιρείες του κλάδου, όπως η G4S SECU­RITY SA, η BRINKS SECU­RITY, η SECU­RI­TAS και η ICTS. Η Ε.Ο.Α. μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. έχοντας ως σκοπό την θωράκιση του κλάδου με την βελτίωση των συνόλου του νομικού και θεσμικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττονται από την «ευκαιριακή» δραστηριοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων).

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ποιες είναι οι βασικές δράσεις που έχετε αναπτύξει μέχρι τώρα και τι έργο έχει παραχθεί ;

Μέσω της συστηματικής μελέτης των προβλημάτων του κλάδου με γνώμονά μας την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυσή τους, έχουμε προβεί σε διάφορα διαβήματα και διαβουλεύσεις με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΟΜ.Υ.ΠΑ.Ε.) και από κοινού έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) καθώς και φορείς του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στα οποία υπαγόμαστε για την αδειοδότηση τόσο των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρήσεών μας κατά νόμο. Μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων με τις αντίστοιχες οργανώσεις των μισθωτών του κλάδου μας – με δεδομένο ότι στην χώρα μας δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 2.188 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (κατόπιν σχετικής απάντησης του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. σε ερώτημα της Ομοσπονδίας μας τον Ιούνιο του έτους 2015) που απασχολούν νομίμως άνω των 40.000 υπαλλήλων (σταθερής και εποχιακής απασχόλησης)- συμβάλλουμε στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας μεταξύ τόσο των μελών όσο και στην εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων μας.

Σημειώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει καταφέρει και έχει πετύχει την είσοδο της ως μέλος στον Σ.Ε.Β. σε εθνικό επίπεδο καθώς και είναι η μόνη, δευτεροβάθμια εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, που έχει καταφέρει και συμμετέχει ενεργά, μετά την αποδοχή της, ως μέλος στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία CoESS (Con­fed­er­a­tion of Euro­pean Secu­rity Services).

Εκπροσωπώντας τα συμφέροντα όλου του κλάδου υποστήριξε καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της κοινής Υπουργικής απόφασης 51182/715/13.11.2015 των Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία εξαιρούνται οι εταιρείες φύλαξης από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για την Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης και έχει καταθέσει και Αιτήσεις Ακύρωσης στις Πιλοτικές Δίκες του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούσαν την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για Υπηρεσίες Φύλαξης.

Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας χρειάζεται να αναβαθμιστεί συνολικά, προκειμένου να απαντήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για μια καλύτερη προοπτική του κλάδου ;

Αναμφισβήτητα, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας έχει διανύσει τα τελευταία έτη μία αλματώδη πρόοδο που συνδυάζεται τόσο με τις ανάγκες της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας όσο και την επιλογή του δημοσίου να αναθέσει σε τρίτους ιδιώτες το νευραλγικό τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (out­sourc­ing). Σίγουρα, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που επιβεβαιώνεται από την υψηλή ετήσια αύξηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας απαιτείται να συνδυαστεί και να συμβαδίσει με την τεχνολογική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων και τελικά την ενθάρρυνση της πολιτιστικής και μορφωτικής παιδείας. Στόχος μας δεν είναι ένα αστυνομευμένο κράτος αλλά ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπου η εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της ελληνικής αστυνομίας προς ιδιώτες φύλακες (πρβλ. Λιμενικές εγκαταστάσεις, κέντρα κράτησης προσφύγων – μεταναστών, αεροδρόμια) είναι πλέον δεδομένη και μόνο διαμέσω της συνεργασίας των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και της συνεχούς επιμόρφωσής τους μπορεί να επιτευχθεί. Γι’ αυτό η συνδρομή ακόμη και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στο έργο μας θεωρώ ότι είναι απαραίτητη και επιθυμητή εκ μέρους μας στο μέτρο που οι Ι.Ε.Π.Υ.Α δρουν προληπτικά και όχι κατασταλτικά στον τομέα της ασφάλειας.

Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε προγραμματίσει για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να πετύχετε τους σκοπούς σας προς όφελος του κλάδου, αλλά και όλης της κοινωνίας και των επαγγελματικών και κρατικών δομών, που σίγουρα έχουν ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα ασφάλειας .

Ο συνεχής εποικοδομητικός διάλογος και οι διαβουλεύσεις τόσο με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας όσο και με τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς και μη φορείς συνεχίζουν να αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Μέσω της επαγγελματικής βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και της συμπόρευσης με τη δυναμική της ελληνικής αγοράς επιθυμούμε να καταδείξουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε προληπτικά στην επίλυση έκνομων καταστάσεων της ελληνικής κοινωνίας επιβεβαιώνοντας ακριβώς τον χαρακτήρα μας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Rate this item
(0 votes)

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»

Επικοινωνία

MEGA GUARD A.E.

ΑΘΗΝΑ ΦΛΟΙΑΣ 30, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

210 5748041, FAX 210 5748058

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12,5 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-​ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

2310 478760, FAX 2310 383044

&

1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ-​ΣΟΧΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23940 25818, FAX 23940 20142

info@​megaguard.​gr

Κοινωνική Δικτύωση

Sign up to our newslet­ter:

Joom­la­Man