Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
 • Ελληνικα

AnnouncementsBlogNewsPostISO 27001:2013 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Η MEGA GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα, αποσκοπώντας πάντα στην απρόσκοπτη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρίας καλύπτει την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας & Φύλαξης Προσώπων – Χώρων & Αντικειμένων – Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμένων – Αερομεταφορών / Αεροδρομίων – Παροχή Υπηρεσιών Συνοδείας σε Αυτοκίνητα Μεταφοράς Ογκωδών Φορτίων & Μεταφοράς Αρχαιοτήτων & Αθλητικών Αποστολών – Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης σε Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, Δημόσιων & Ιδιωτικών Κτιρίων, Τραπεζών, Εμπορικών Κέντρων, Διυλιστηρίων καθώς & Εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού & της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίων – Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας & Πιστοποίηση Προσωπικού με Χορήγηση Πτυχίου – Διαχείριση Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων Συναγερμού Εντός της Εγκατάστασης – Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας σε Εκδηλώσεις – Συναυλίες & σε Αθλητικούς Χώρους – Πώληση, Εγκατάσταση, Μίσθωση & Επισκευή Συναγερμών & Συστημάτων Ασφαλείας – Εισαγωγή & Εμπορία Συστημάτων Ασφαλείας & Πυρασφάλειας – Εκπόνηση Μελετών για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας – Υπηρεσίες Ναυαγοσωστική Κάλυψης. Υλοποίηση των Απαιτήσεων του ISPS CODE & την Ανάπτυξη Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Ενασχόληση με Μελέτες Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων / Λιμένων έναντι Ενδεχόμενων Κινδύνων από Σκόπιμες Παράνομες Ενέργειες. Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.  

Οι βασικοί στόχοι, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρίας, είναι:

 • η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • η ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους,
 • ο χειρισμός των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Εταιρία με τρόπο που προστατεύει την ασφάλειά τους ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους,
 • η συμμόρφωση της Εταιρίας με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται,
 • η διαρκής βελτίωση του συστήματος.

Στόχος της Διοίκησης τόσο σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών όσο και σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συμμόρφωσή της με τις παρακάτω αρχές:

 • Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τρόπο θεμιτό και νόμιμο
 • Τήρηση των προσωπικών δεδομένων για σαφώς καθορισμένους σκοπούς
 • Περιορισμός των προσωπικών δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω επαρκών μέτρων ασφάλειας
 • Τήρηση των προσωπικών δεδομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τους σκοπούς).

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρίας ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, στις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την υλοποίηση και διαθεσιμότητα των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

 

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας. Ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνισή της με τις συνθήκες της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

 

Διοίκηση

ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                                                                                                                                                                       

Μαρούσι, 01.01.2022 

(Έκδοση: 2)

                                                                                                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.