HomeΠροσωπικό

Το προσωπικό της MEGA GUARD Α.Ε. είναι άριστα εκπαιδευμένο στις πιο σύγχρονες παγκόσμια μεθόδους, ασφάλειας και φύλαξης. Η εκπαίδευση τους, λόγω της συνεχής
εξέλιξης της τεχνολογίας, συνεχίζεται κατά την απασχόλησης τους στην εταιρία μας. Η εκπαίδευση τους συνεχίζεται στον χειρισμό των διατιθεμένων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, για να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους και να ικανοποιούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις ασφαλείας των πελατών μας.

H εταιρεία απασχολεί πάνω από 2.000 άτομα προσωπικό το οποίο κατανέμεται:
Φύλακες: Προσωπικό ασφαλείας, φύλακες, αρχιφύλακες, επόπτες κ.λ.π.
Υπάλληλοι γραφείου: Διοικητικό προσωπικό – γραμματεία – λογιστήριο – εισπράξεις –πωλήσεις
Τεχνικό προσωπικό: Ηλεκτρολόγοι – Εγκαταστάτες Συστημάτων Ασφαλείας – CCTV κ.λ.π.
Οδηγοί: Πληρώματα περιπολικών άμεσης επέμβασης και Patrol
Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας: Προσωπικό Στελέχωσης των θέσεων επικοινωνίας και
διαχείρησης των ληφθέντων σημάτων
prosopiko
grafima 1grafima 2

grafima 3grafima 4

Μεγάλο πλεονέκτημα της MEGA GUARD Α.Ε. σε ότι αφορά το προσωπικό της σε σχέση με τις άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, είναι η χαμηλή εναλλαγή του προσωπικού και οι ελάχιστες αποχωρήσεις εργαζομένων από την εταιρεία, που έχουν σαν αποτέλεσμα, υψηλή εμπειρία και άριστη παροχή υπηρεσιών.

mega guard building
Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού

Μέσα από μια σειρά διαδικασιών, που δεν αντιτίθεται στους ισχύοντες νόμους αναφορικά με την επιλογή προσωπικού, η Mega Guard Α.Ε. συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους για την κάλυψη μιας εργασιακής θέσης. Με βάση αυτές γίνεται η επιλογή του ατόμου που θεωρείται το πλέον κατάλληλο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Mega Guard είναι εναρμονισμένες με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όλα τα στοιχεία του βιογραφικού σας είναι προσωπικά δεδομένα και σύμφωνα με τον νόμο, δε δημοσιοποιούνται μερικώς ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας, αποκλειστικά για την αξιολόγηση των προσόντων σας. Το βιογραφικό σας αρχειοθετείτε στη βάση της εταιρείας μας, για 2 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα η διεύθυνση προσωπικού μπορεί να το επαναξιολογήσει για τον ενδεχόμενο συνεργασίας με την εταιρία μας

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η παρακάτω:

Ελάχιστα Προσόντα

Σύμφωνα με τα πρότυπα της MEGA SPRINT GUARD τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ασφαλείας είναι :
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας βάση του Ν 2518⁄97
Λευκό ποινικό μητρώο κατ απαίτηση και του Ν.2518/97
Εγρήγορση , ευθυκρισία, ευστροφία
Αυτοπεποίθηση – επαγγελματική προσέγγιση
Εργατικότητα και καλή επικοινωνία
Ωριμότητα και αίσθημα καθήκοντος
Καλή γενική φυσική κατάσταση, καλή εμφάνιση, κανονική αναλογία ύψους και βάρους
Να αντέχει σε ορθοστασία και διαλλειματική βάδιση τουλάχιστον 8 Hr
Να μπορεί να τρέξει 1000m σε 5 min της ώρας
Δυνατότητα μεταφοράς βάρους τουλάχιστον 30 Kg σε απόσταση 50m
Κανονική όραση 10⁄10 ( με χρήση γυαλιών)
Ικανότητα να διακρίνει τα κοινά χρώματα
Πλήρη ακουστική οξύτητα
Γραμματικές γνώσεις (απόφοιτος Λυκείου)
· Ανάλυση Εργασίας (Job Analysis).

Δηλαδή η λεπτομερής περιγραφή του έργου της φύλαξης που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος, καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες θα εργαστεί. Οι παραπάνω
πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται συνήθως από το προσωπικό που ήδη εργάζεται σε μια υπηρεσία φύλαξης και διευκολύνουν τον Υπεύθυνο Προσωπικού στο να διευκρινίσει τη φύση της εργασίας και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το άτομο που θα προσληφθεί.

Τεστ ικανότητας – Δεξιοτήτων.
Όλο το προσωπικό ασφαλείας της MEGA GUARD SECURITY υποβάλλεται σε τεστ ικανοτήτων-​δεξιοτήτων. Μια δοκιμασία την οποία οφείλει να περάσει επιτυχώς για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του. Τα τεστ αυτά στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατό

α) Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.
β) Να εντοπιστεί η φύλαξη που ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.
γ) Να αξιοποιηθούν στο βέλτιστο βαθμό οι διαπιστωμένες ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει το άτομο.
δ) Να ελεγχθεί κατά πόσο η ήδη επιλεγμένη ασκούμενη ειδικότητα ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.
ε) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.

Διαδικασία Πρόσληψης

Η MEGA GUARD SECURITY βλέποντας ότι ο υποψήφιος υπάλληλος τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προχωράει στην πρόσληψη του προσφέροντας ικανοποιητικές αποδοχές, στόχους και ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

Το γεγονός αυτό μας αναδεικνύει ως τον πλέον προτιμώμενος εργοδότη στην ελληνική αγορά υπηρεσιών ασφαλείας. Εκατοντάδες αιτήματα προσλήψεων που απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού της εταιρείας επιβεβαιώνουν τη φήμη της MEGA GUARD και τη δυνατότητα της να μπορεί να επιλέγει ανά πάσα στιγμή νέο προσωπικό με τα αυστηρά κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει.

Βασική Εκπαίδευση

Μετά την πρόσληψη του, το προσωπικό ασφαλείας συμμετέχει υποχρεωτικά στην Βασική Εκπαίδευση Υπαλλήλων, Ασφαλείας σύμφωνα με το περίγραμμα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Υπηρεσίες Φύλαξης Φυσικών Προσώπων και Ιδιοκτησιών. Ανάλογα με τη θέση εργασίας του, ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον εκπαίδευση σε συστήματα και εργαλεία που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει.

Our Philosophy
The philosophy of our company is summarized in the quote, one of the seven philosophers of the ancient Greece. Pittakos of Mytilene:

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Follow Us
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Developed by Itrust. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.